Unieke aanpak

Wij hebben inmiddels 18 jaar ervaring in het begeleiden en adviseren van VvE’s op het gebied van groot onderhoud en verduurzaming. Wij hebben hiervoor een werkwijze (door)ontwikkeld waarmee het beste resultaat wordt bereikt. Onze aanpak is gestoeld op drie pijlers binnen de VvE:

  • De mensen achter de VvE; eigenaren
  • Techniek, oftewel bouwtechnische kennis
  • Financiën

Door goed te luisteren, juist te interpreteren, onze product- en marktkennis en rekening te houden met de financiële polsstok van de VvE weten wij altijd een Meerjarenonderhoudsplan te maken met een duurzaam karakter.

Een succesvolle verduurzaming is dan ook alleen mogelijk als je tot een symbiose komt van de 3 pijlers.

 

Ons Stappenplan 

STAP 1. Kennismaking, inventarisatie woonwensen

Tijdens het intakegesprek met het bestuur en VvE-beheerder bespreken wij de huidige staat van onderhoud van uw gebouw, uw financiële huishouding, woonwensen en financiële polsstok (maandelijkse servicekosten en financiële ruimte). Ook  bespreken wij  mogelijke oplossingen, alternatieven en het verloop van het proces.

 

STAP 2. Technische opname en samenstelling basisplan

Er wordt vervolgens een technische opnamedag ingepland. Alle vastgelegde bouwelementen worden dan door onze specialisten non-destructief en visueel beoordeeld. Univeste heeft een breed netwerk van specialisten die kunnen worden ingeschakeld, maar uiteraard staan wij ook altijd open voor partners die worden voorgesteld door de VvE en VvE beheerder.  Op basis van de technische opname gaan wij de aangeleverde informatie technisch en financieel verwerken in het basis MJOP en de liquiditeitsbegroting.

 

STAP 3. Planbespreking met bestuur en VvE-beheerder

Nu het basisplan is uitgewerkt en de financiële gevolgen bekend zijn gaan wij in gesprek met het bestuur en VvE-beheerder. Tijdens dit overleg bespreken wij de technische oplossingen, onderliggende kosten en financiële gevolgen voor de VvE.

In deze fase wordt het definitieve budget bepaald, prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt voor de toe te passen technieken en materialen. Vervolgens worden de eindoffertes opgevraagd.

Wij verwerken alle informatie en controleren of de onderliggende offertes en bestekken aan de voorwaarden voldoen. Het eindplan inclusief alle financiële consequenties is dan inzichtelijk geworden zodat het ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering

 

STAP 4. Presentatie Algemene ledenvergadering

Wij stellen een uitgebreide bewonersinformatie samen waarin het plan wordt uitgelegd, inclusief alle overwegingen, consequenties en voordelen. Tijdens de Algemene ledenvergadering zullen wij aanwezig zijn om nog eventuele vragen te beantwoorden. Ook zullen wij toezien en ondersteunen bij het tot stand komen van een correcte juridische besluitvorming die aansluit op de voorwaarden van financier(s).

 

STAP 5. Afstemming financier(s) en subsidieverstrekker

Nadat de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met het plan gaan wij afstemmen met de financier(s).

Er wordt een uitgebreid kredietdossier samengesteld met volledige onderbouwing naar de geldverstrekker(s) van het benodigde krediet om de uitvoering van de verduurzaming en onderhoud mogelijk te maken. Wij hebben na de toestemming van de Algemene ledenvergadering 5 weken nodig om de financiering in orde te maken.

Omdat wij exact weten wat de financieringsmogelijkheden en acceptatiecriteria zijn hebben wij nog altijd onze voorgestelde plannen kunnen realiseren. De aanbieding(en) worden altijd vooraf door ons inhoudelijk gecontroleerd.

Als extra dienst kunnen wij voor u, indien van toepassing en mogelijk, een subsidieaanvraag verzorgen. Wij beschikken over de benodigde “Eherkenning” om te kunnen communiceren met het RVO.

 

STAP 6. Uitbesteding en vergunningen

Nadat de financiering is geregeld dienen de werkzaamheden contractueel te worden uitbesteed zoals goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering. In deze fase van contractvorming controleren wij of dat de uiteindelijke opdrachten parallel lopen aan het goedgekeurde plan.

Bij asbestverwijdering is een sloopvergunning/melding vereist en bij wijzigingen aan het gebouw is een omgevingsvergunning verplicht. Ook kan het zijn dat uw gebouw in een kwetsbare omgeving staat waardoor er nog een aanvullend flora en fauna onderzoek nodig is.

 

STAP 7. Uitvoering, begeleiding en oplevering

In overleg wordt bepaald wie de bouwwerkzaamheden begeleidt. Dit kan de VvE beheerder zijn of een afvaardiging van het bestuur van de VvE. Eventueel kan Univeste deze taak uitvoeren. Goede afstemming is van cruciaal belang om de overlast zoveel mogelijk te beperken, de (mede)eigenaren goed geïnformeerd te houden over te voortgang van de werkzaamheden en te komen tot een efficiënte workflow. Uiteindelijk wordt in de uitvoering het bewijs geleverd van de kwaliteit van het plan.